You are currently viewing พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จํากัด (มหาชน) ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท สกายฟร็อก จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นายพงศ์เกียรติ รัตนสังข์ (Com-Sci KMITL) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ตึกสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ดร.วิชญะ ต่อวงศ์ไพชยนต์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมฯ, ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ กรรมการทุนการศึกษาประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ช่วยคัดเลือกนักศึกษา รวมถึงจัดเตรียมพิธีมอบทุน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ