You are currently viewing เทอร์ราไบท์ ร่วมสร้างอนาคตไอทีกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

เทอร์ราไบท์ ร่วมสร้างอนาคตไอทีกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกายฟร็อก จำกัด มีโอกาสเข้าพบท่านรองคณบดี รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช และ ผู้ช่วยคณบดี ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภายในงานเราได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจ โซลูชัน และบริการด้านไอทีครบวงจร หารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์จริง ฝึกฝนทักษะ และสร้างโอกาสสู่อนาคต

ทั้งนี้ ทางทีมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมหารือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

เรามุ่งหวัง

  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษา
  • พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  • สนับสนุนการผลิตบุคลากรไอทีที่มีคุณภาพ
  • ร่วมขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลของประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

  • สร้าง โอกาสในการฝึกฝนและทำงานจริง
  • ส่งเสริม ทักษะและประสบการณ์ตรงสายงาน
  • สนับสนุน การศึกษาและพัฒนานักศึกษา
  • ร่วมสร้าง อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศไทย